Logo ZOO TRADE

Veľkoobchod s chovateľskými potrebami

Logo ZOO TRADE
15404

UV Sterilizér 15W-10 000 L max.priet.5000L/h

  • Kód tovaru: 15404

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie 230 V
Frekvencia 50 Hz
 

Typy PS –15W PS-30W PS-55W
T8 (T26) UV-C 15W 30W 55W
Dĺžka žiarivky – bez spojok (mm) 437 893 893
Príkon (W) 22 36 68
Max. tlak (bar) 0,5 0,5 0,5
Max. objem rybníka (m3) 15 30 50
Max. výkon čerpadla (L/h) 3500 7000 9000
Doporučené čerpadlo AQUAEL-u PFN 3500 PFN 7500 PFN 10000
Max. hĺbka ponorenia (m) 1,5 1,5 1,5ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA
Voda prečerpávaná cez zariadenie preteká tenkou vrstvou bezprostredne v dosahu pôsobenia ultrafialového žiarenia UV-C, ktoré ničí riasy, baktérie a iné chorobotvorné organizmy. Vďaka pôsobeniu sterilizátora zostane voda celý čas čistá v biologickom zmysle a ryby i rastliny žijú v komfortnom a zdravom prostredí – je možné navždy zabudnúť na zelenú vodu s riasami.

Dôležité vlastnosti odlišujúce STERILIZÁTORUV:
celková ponoriteľnosť – možnosť používania zároveň vo vnútri, ako aj vonku vodnej nádrže
bezpečnostný vypínač – v momente vyberania objímky žiarivky z telesa automatický odpája žiarivku od napájania, chrániac tak užívateľa pre žiarením UV-C,
tepelný vypínač (zainštalovaný v stabilizátore) – v netypických podmienkach používania (np. keď je stabilizátor niečím prikrytý alebo je štartér poškodený) odpája sterilizátor od elektrickej siete po dobu ochladnutia. Zapojenie nastúpi samočinne,
10 metrový kábel umožňujúci výhodné umiestnenie zariadenia,
kovový vonkajší kryt sterilizátora zabezpečuje vysokú životnosť zariadenia,
univerzálne nátrubky – umožňujú dopasovať priemer vtoku a výtoku zariadenia ku priemeru hadíc použitých k obehu vody v konkrétnom prípade.

PODMIENKY BEZPEČNEJ PREVÁDZKY

Pred pristúpením k inštalácii ultrafialového sterilizátora je potrebné dôkladne si prečítať tento návod na obsluhu. Treba dbať na to, aby deti a osoby neoboznámene s touto inštrukciou nemali prístup k sterilizátoru.
Pred začatím inštalácie alebo údržby sterilizátora treba ho (spolu s nim spolupracujúcim čerpadlom) odpojiť od elektrickej siete vytiahnutím zástrčiek.
Teleso sa nesmie vystavovať tlaku prekračujúceho 0,5 baru a nesmie sa pripájať do vodovodnej siete!
Zariadenie sa môže napájať iba do elektrickej sieti s menovitými parametrami (napätie a frekvencia) udanými na telese zariadenia z elektrickej zásuvky nachádzajúcej sa na suchom mieste.. V elektrickej sieti musí byť nainštalovaný 30mA istič.
Nesmie sa používať sterilizátor nenaplnený vodou. Sterilizátor zapnutý bez vody sa nahreje na vysokú teplotu. Keď je sterilizátor horúci, nesmie sa napojiť na obeh vody, ani ho ponárať – hrozí zničenie sklenenej rúry (1b) v telese a následne zasiahnutie prúdom! Vtedy ho treba odpojiť od elektrickej siete a pred následným zapojením počkať minimálne hodinu až do celkového ochladnutia.
Zariadenie vytvára pre oči škodlivé žiarenie. Nikdy sa nesmie zapínať, ak je objímka vytiahnutá z telesa!
Nesmie sa používať žiarivka iného typu, ako je udané v technických parametroch, ani v prípade pasujúcich rozmerov!
V prípade poškodenia treba okamžite odpojiť sterilizátor od siete. Zariadenie s poškodeným káblom alebo rúrou z kremičitého skla (1b) – zabudovanou v telese – je nevhodné pre ďalšie použitie. Elektrické káble sa nesmú meniť ani opravovať, ani sa nesmie na nich inštalovať vypínač alebo zástrčka. V prípade poškodenia káblov treba vymeniť celý sterilizátor.
V čase možnosti zamrznutia treba sterilizátor odpojiť od elektrickej siete, vyliať z neho vodu a prechovávať do jari na mieste chránenom pred mrazom.
V rôznych krajinách môžu platiť iné predpisy týkajúce sa používania sterilizátora.

PRÍPRAVA DO PREVÁDZKY

Sterilizátor UV vždy spolupracuje so sériovo zapojeným čerpadlom. Smer prietoku vody vo vnútri sterilizátora môže byť ľubovoľný.
Pred montážou sterilizátora UV treba skontrolovať či:
telo (2b) je na doraz vložené v telese (1a),
zabezpečujúca matica (6) je naskrutkovaná na doraz v smere pohybu hodinových ručičiek – pozeraj obr. 1

Teraz je možné skontrolovať činnosť sterilizátora zapojením ho na moment do elektrickej zásuvky. Svetlo bude vidno na priehľadných nátrubkoch.

POZOR: Žiarivka (3) bude svietiť iba v celkom zloženom sterilizátore! V zariadení zabudovaný bezpečnostný vypínač znemožňuje zapnutie lampy v rozloženom stave. Je to podmienené starostlivosťou o bezpečnosť užívateľa, pretože svetlo UV-C môže spôsobiť podráždenie očí a kože, ak sú vystavené jeho bezprostrednému pôsobeniu.
Sterilizátor sa môže umiestniť mimo jazierka v blízkosti jeho brehu, ako aj v strede s celkovým ponorením. Doporučuje sa posledná možnosť, pretože v takejto polohe bude lepšie zabezpečený pred deťmi. V prípade používania sterilizátora s celkovým ponorením, môže byť zainštalovaný pred alebo za čerpadlom. Naopak, ak sterilizátor nie je ponorený, treba ho napojiť na výtok čerpadla.

UPOZORNENIA:
Voda pretekajúca cez sterilizátor má byť mechanicky prefiltrovaná (cez vstupný filter).
Za účelom bezproblémového odvzdušnenia treba sterilizátor položiť jemne šikmo tak, aby výtokový otvor bol najvyššie položeným bodom sterilizátora.
Treba dávať pozor, aby sterilizátor nebol vystavený nadmernému tlaku vody (prípustná hodnota 0,5 bar).
Miesto nasávania vody čerpadla musí byť v jazierku čo najďalej položené od bodu, kde voda očistená sterilizátorom vyteká späť do jazierka.
Na upevnenie sterilizátora môžu slúžiť úchytky (9), ktoré môžu byť pripevnené do podložia skrutkami.

Stabilizátor (2a) je vodotesný. Dážď ani vyšplechnutá voda nespôsobujú žiadne nebezpečenstvo. Treba ho postaviť na vzdušnom a tienenom mieste tak, aby nebol vystavený bezprostrednému pôsobeniu slnečného žiarenia. Nemôže stáť v blízkosti iných intenzívnych zdrojov tepla. Môže sa upevniť skrutkami na nehorľavé podložie. Nesmie sa prikrývať.
Priehľadné nátrubky (11) treba odrezať v mieste odpovedajúcom priemeru použitej hadice a spolu s tesneniami (10) natretými vazelínou ručne naskrutkovať do telesa (1).

SPUSTENIE A POUŽÍVANIE

Po vykonaní vyššie uvedených príprav treba najprv spustiť čerpadlo spolupracujúce so sterilizátorom. Ak zostal sterilizátor umiestnený na brehu jazierka, treba skontrolovať tesnosť spojení a v prípade presakovania utesniť ich. Až po stabilizovaní sa prietoku vody a odvzdušnení zapnúť sterilizátor vložením zástrčky do zásuvky elektrickej siete. O pôsobení sterilizátora UV svedčí svetlo, ktoré vidno na nátrubkoch (11).

Pre zbavenie sa rias stačí cyklické používanie sterilizátora UV, np. jeden týždeň práce a jeden týždeň prestávky atď. Po uplynutí plánovaného času pôsobenia treba sterilizátor UV vypnúť odpojením zástrčky zo zásuvky elektrickej siete.

Počas prestávky činnosti čerpadla, np. z dôvodu údržby alebo poruchy, v prípade, keď voda netečie z dôvodu upchatia sa filtra, sterilizátor UV treba vypnúť vytiahnutím zástrčky zo zásuvky elektrickej siete.
Za účelom získania optimálneho efektu sa doporučuje používanie sterilizátora UV počas celej sezóny od jari do neskorej jesene. Predpokladaný čas efektívneho pôsobenia žiarivky UV je ok. 7500 hodín, takže slúžiť nám bude bezproblémovo počas celej sezóny. Keď žiarivka UV pracovala už dlho – napríklad celú sezónu – doporučuje sa ju vymeniť pred začatím novej sezóny.

ČISTENIE STERILIZÁTORA

Za účelom zabezpečenia skutočnej činnosti sterilizátora UV, treba ho prečistiť minimálne raz za rok, napríklad pred jeho prechovávaním v zime. Za tým účelom treba:
odpojiť zariadenie aj s nim spolupracujúce čerpadlo od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky,
odpojiť zariadenie od obehu vody a vyliať z neho zvyšok vody,
v nádobe pripraviť čistú letnú vodu s jemným prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa (np. octom) a umiestniť do nej čerpadlo sterilizátora. Krátkou hadicou spojiť čerpadlo s telesom sterilizátora a výtok nasmerovať späť do nádoby. Spustením čerpadla intenzívne prepláchnuť teleso sterilizátora počas niekoľkých hodín. (V čase tejto operácie netreba sterilizátor napájať na elektrickú sieť). Po ukončení čistenia nakoniec dôkladne vypláchnuť v čistej vode.

UPOZORNENIA:
Kryt sa nesmie rozoberať. Z vnútornej strany telesa netreba čistiť. Vnútorný povrch rúry z kremíkového skla (1b) – namontovaného v kryte – musí byť vždy absolútne suchý.
Na čistenie telesa sa nesmú používať žiadne mechanické náradia – neškrabať! V prípade poškodenia kremíkovej rúry treba vymeniť kompletný kryt (1).
Vyskrutkovať nátrubky (11), stiahnuť z nich tesnenia (10), starostlivo očistiť tesnenia a ich drážky pod tečúcou vodou ako aj vnútorný povrch „B“ koncoviek nátrubkov krytu (1) – pozeraj obr. 1,
spätne naskrutkovať nátrubky v opačnom poradí, tesnenia musia byť správne uložené vo svojej drážke a namastené vazelínou.

VÝMENA ŠTARTÉRA A ŽIARIVKY

Keď žiarivka UV-C nepracuje – na nátrubkoch (11) nevidno svetlo – je pravdepodobné, že štartér (8) alebo žiarivka (3) sú opotrebené, treba ich preto vymeniť za nové. Za tým účelom treba vykonať nasledujúce činnosti:
odpojiť sterilizátor od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky,
odpojiť sterilizátor od obehu vody, vybrať ho a vyliať z neho vodu, starostlivo vytrieť handričkou vnútornú stranu do sucha a položiť na pevný plochý povrch,
vybrať objímku (2) (pozeraj obr. 2) – spolu so žiarivkou (3) a štartérom (8) – z krytu (1), vyskrutkujúc opatrne maticu (6) v smere šípky „I“ v smere proti pohybu hodinových ručičiek. Spolu s týmto pohybom sa začne celá objímka vysúvať v smere šípky „II“ a je možné ju opatrne celkom vytiahnuť z krytu,
POZOR: Nedotýkať sa rukou skla žiarivky (3), eventuálne otlačky prstov odstrániť pomocou suchej handričky.

Pre výmenu štartéra treba (pozeraj obr.3):
otočiť poškodený štartér (8) v smere šípky „I“ a vybrať, vložiť nový štartér v opačnom poradí,
pred zložením krytu treba ešte očistiť všetky utesňujúce elementy. Za tým účelom vyskrutkovať 2 skrutky (4) na konci tela (2b), odobrať záslepku (5) a maticu (6) – pozeraj obr. 4, na ktorom je objímka osvetlenia ukázaná bez žiarivky – takto odkryté fragmenty vytrieť do sucha,

vybrať tesnenie (7) z drážky, starostlivo vyčistiť drážku tesnenia a samotné tesnenie, ako aj koncový fragment „A“ vnútorného povrchu krytu (1), vložiť tesnenie späť do drážky a jemne namastiť vazelínou,
UPOZORNENIA:
Prosíme dávať pozor na to, aby sa vlhkosť nedostala do stredu kremíkovej rúry (1b) v kryte.
Neškrabať! Pre zabezpečenie bezpečnej tesnosti cylindrický povrch „A“ krytu musí byť hladký bez poškodenia!

naložiť späť maticu (6) a záslepku (5), priskrutkovať skrutkami (4),
kompletnú objímku (2) spolu s vymeneným štartérom opatrne zasunúť späť do krytu (1) na doraz – nedotýkajúc sa celý čas žiarivky UV (3)! – a zabezpečiť maticou (6) jej zaskrutkovaním v smere pohybu hodinových ručičiek, taktiež na doraz.
Skontrolovať činnosť sterilizátora zapojením ho na moment do elektrickej siete.

Keď žiarivka (3) naďalej nesvieti, treba ju taktiež vymeniť.

Pre výmenu žiarivky treba:
opatrne vybrať opäť objímku (2) v celku – spolu so žiarivkou (3) a štartérom (8) – z krytu (1), ako je opísané v súvislosti s obrázkom 2,
opotrebenú žiarivku (3) pretočiť v ľubovoľnom smere, až do pozície umožňujúcej jej vybratie v smere šípok „II“ (pozeraj obrázok 3), vybrať ju, vložiť novú žiarivku do objímky na doraz a zabezpečiť otočením o 90o,


POZOR: Nedotýkať sa rukou novej žiarivky (3), eventuálne otlačky prstov odstrániť pomocou suchej handričky.

kompletnú objímku (2) spolu s novou žiarivkou a už skôr vymeneným štartérom opatrne zasunúť späť do krytu (1) na doraz a zabezpečiť zaskrutkovaním matice v smere hodinových ručičiek na doraz,
skontrolovať činnosť sterilizátora zapnutím ho na moment do elektrickej siete.
Umiestnenie a upevnenie opraveného sterilizátora treba vykonať zhodne s opismi v oddieli „Príprava do prevádzky“.

Z eventuálnymi problémami prekračujúcimi výmenu žiarivky a štartéra sa treba obrátiť na servis producenta.

DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA

Použité elektrické náradie a elektrické zariadenie domácnosti sa nesmie vyhadzovať do smetí. Selektovanie a správne zúžitkovanie odpadov tohto typu sa pričiňuje na ochranu zásob prírodného prostredia a umožňuje zamedziť negatívnemu vplyvu na zdravie, ktoré môže byť ohrozené pri nezodpovednom postupovaní s odpadmi.
Užívateľ je zodpovedný za doručenie opotrebovaného zariadenia do špecializovaného miesta zberu, kde bude zariadenie prijaté bezplatne. Informácie o takomto mieste sú na miestnom úrade, alebo sa môžete informovať v mieste predaja, prípadne v servise výrobcu.

PODMIENKY ZÁRUKY

Výrobca udeľuje záruku na dobu 24 mesiacov, počítajúc odo dňa zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté z viny výrobcu, tzn. vady materiálu alebo montážne chyby. Záruka sa nevzťahuje na žiarivku UV-C, štartér a poškodenia vzniknuté z viny nesprávneho zaobchádzania so zariadením alebo vykonania úprav užívateľom. Za účelom opravy treba poslať zariadenie spolu s vyplneným záručným listom predávajúcim na adresu výrobcu alebo distributéra, či predajcu. Podmienkou uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby sterilizátora vytlačenom na stabilizátore (2a), s dátumom vytlačeným v záručnom liste.
 

Copyright © ZOO TRADE, s.r.o.

Webdesign a e-shop dodáva MANETI, s.r.o.
Práva k fotografiám patria vlastníkom príslušných značiek.